#CLBT+/-Đ

1 Nam Dinh 15 12 32

2 Công An Nhân Dân 15 11 28

3 Binh Duong 15 3 27

4 Binh Dinh 15 8 25

5 Thanh Hóa 15 2 22

6 Ha Noi 15 1 22

7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15 -3 20

8 Ho Chi Minh City 15 -2 19

9 Hai Phong 15 1 18

10 Viettel 15 -7 17

11 Quang Nam 15 -2 16

12 Hoang Anh Gia Lai 15 -7 15

13 Song Lam Nghe An 15 -6 14

14 Sanna Khanh Hoa 15 -11 10